BIOND BV BOLSWARD

BIOND voert alleen of in samenwerking met anderen innovatieonderzoek uit met als doel tot commercieel tot productie en verkoop te komen van innovatieve producten, installaties en processen voor toepassing in de landbouw en veeteelt.

BIOND heeft daarbij als strategie om nieuwe technologie op het gebied van de agrotechniek, met name ook in de tuinbouw, plantenteelt en plantkunde te ontwikkelen.

OVOX

OVOX - Oplossing voor oxidatieve belasting potplanten tijdens lange afstand transport.

 

Het project is uitgevoerd door BIOND B.V. - opgericht in 2015 opgericht om nieuwe technologie op het gebied van de Agro Techniek, met name in de tuinbouw, plantenteelt en plantkunde te ontwikkelen.

 

Het beoogde resultaat is een, in de praktijk getest, prototype van een druppeldoseersysteem met een in de praktijk bewezen vermogen tot effectief voeden van potplanten tijdens transport ter behoud van de kwaliteit. 

 

Aanleiding

Nederland exporteerde in 2013 en 2014 voor € 1,8 - 1,9 miljard aan potplanten (kamerplanten en tuinplanten resp. € 1,5 en 0,35 miljard, bron: Flora Holland). Ongeveer de helft van dit aantal wordt geproduceerd in Nederland, de andere helft bestaat uit weder-export die via Nederland en zijn veilingen, weer uitgevoerd werden waarbij de kwaliteit een sleutelrol speelt in de winstvorming en het marktaandeel van deze markt. Deze handel kent een optredende schade die bij 10-15% verlies van planten een marktwaarde vertegenwoordigt van € 150 tot 225 miljoen. Om de kwaliteit van de potplant te stabiliseren tijdens export in het donker, waardoor de plant niet in zijn eigen behoeftes aan te suiker kan voorzien, kan een druppeldoseersysteem met de juiste voeding een oplossing bieden.

 

Projectfasering

Ontwerp druppeldoseersysteem

Voor het ontwerp van het druppeldoseersysteem zijn de volgende uitgangspunten gebruikt;

 

- 1 maat voor het onderzoeks-prototype en wel dat voor een 16 centimeter pot, omdat hiermee de duurdere plantensoorten worden verhandeld en vervoerd.

- Het druppeldoseersysteem moet optimaal afgestemd worden op de behoefte van de specifieke plantensoort wat betreft bevochtiging en nutriënten. 

- Besloten is om aan de testversie met 4 afgifte punten te gaan werken in een vorm van een ring. Voor het volume van de voorraadkamer is een berekening gemaakt van het aantal druppelaars per ring en de diameter van de opening van de injectors  gekoppeld aan de afgiftekarakteristiek van de individuele druppelaars om zo een in volume en afgifteduur adequate uitvoering te kunnen bereiken.

- Voor de uiteindelijke commerciële versie van de OVOX is besloten te proberen deze in 1 vormingsgang (waarschijnlijk door extrusiemolding) en met 1 enkel materiaalsoort te gaan ontwikkelen omdat dit tot de laagste productiekosten leidt. Ook is besloten te onderzoeken of het haalbaar is om bij deze uitvoering gebruik te gaan maken van een compleet biodegradeerbaar materiaal.

 

 

Ontwikkeling en testen pre-prototype 1

Op basis van het ontwerp is het eerste prototype ontwikkeld (figuur 1). Bij het testen hiervan is de belangrijkste uitkomst dat bij een dosering van 40% van de maximum doseerbare hoeveelheid nutriënten in de gestandaardiseerde (op de potmaat) hoeveelheid water per dag, al tot een maximale bescherming leidt van de plant. Hiermee wordt bij alle plantensoorten nog voldoende bescherming bereikt als het minimum resultaat  is gesteld op een reductie tot 50% van het normale verlies aan suikers en zetmeel bij 5 dagen donkerte.

 

Figuur 1 - Pre-prototype 1                              Figuur 2 – Pre-prototype 2

 

Assemblage en praktijktest van druppelsorteersystemen pre-prototype 2

Op basis van de positieve testresultaten in de laboratoriumomgeving is besloten tot, op basis van een iets verder ontwikkeld en aangepast ontwerp, het assembleren van  druppelsorteersystemen voor een praktijkproef in het geconditioneerd vervoer en het testen onder praktijk condities.

 

In deze fase worden er 24 exemplaren van het verdere pre-prototype-2 van de OVOX druppeldoseersystemen geassembleerd op grond van het aangepaste ontwerp uit fase 1. Hierna is een serie praktijktesten uitgevoerd waarmee werkelijke vervoerscondities van 3 tot 5 dagen worden gesimuleerd. De testen worden uitgevoerd met 40% en 100% van de maximale dosering nutriënten naast een controlegroep. Voor het beoordelen van de schade is een gestandaardiseerde scorekaart gebruikt.

 

Belangrijkste resultaten van de praktijktest

- Het is duidelijk dat de planten zonder beschermende voeding aan suikers in ca 25% van de gevallen schade vertonen en dat deze vrijwel geheel gecorrigeerd kan worden door toevoeging van tot 40% van de maximaal te geven dosis over deze periode opgelost in een vaste hoeveelheid water. Het effect is vrijwel geheel onafhankelijk van de plantensoort.

- Na 8 weken telen onder standaard condities (zonder beschermende suikers) zijn vrijwel alle planten hersteld maar  er blijft bij veel planten zichtbare restschade met name in ongelijkheid van de vorm en de verdeling van de vervolgbloei. De bescherming door suiker tegen deze schade is duidelijk en er is geen aanwijzing voor het slechts ‘uitstellen’ van transport schade.
 

Aansluiting bij de VIA/RIS3/NIA

Het beoogde resultaat van dit project was het ontwikkelen van een in de praktijk getest prototype  van het druppeldoseersysteem specifiek voor het effectief voeden van potplanten tijdens transport om de kwaliteit te behouden. Dit project had als doelstelling het terugdringen van het kwaliteitsverlies bij potplanten gedurende het transport met minimaal 80%. Beide doelstellingen zijn gehaald binnen het project en sluit dus het project aan bij Versneller Innovatie Ambitie (VIA).

 

Dit project past in opzet en uitvoering en uitkomst goed binnen  op de hoofddoelstelling van de Regionale innovatiestrategie (RIS) van Noord-Nederland: Meer economische groei in Noord-Nederland en bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen, innovaties met economisch én maatschappelijk rendement. Ook sluit dit aan bij de Noordelijke Innovatieagenda (NIA) wat betreft een gezamenlijke, noordelijke koers voor het benutten van onderzoek, het realiseren van innovaties en het stimuleren van ondernemerschap.

 

Het ontwikkelen van een druppeldoseersysteem voor de neutralisatie van de oxidatieve belasting van potplanten is een mooi voorbeeld van een innovatie die zowel economisch als maatschappelijk rendement oplevert. Economisch, omdat het innovatieve druppeldoseersysteem door partijen in Noord-Nederland zal worden verkocht en omdat het bedrijfsrendement van de potplantentelers in Noord-Nederland kan worden verhoogd dankzij toepassing van het innovatieve druppeldoseersysteem. Het druppeldoseersysteem zal een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging omtrent voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie. Specifiek zal het OVOX Product bijdragen aan de omvorming naar een duurzame landbouw.

 

Met het door-ontwikkelen van het OVOX druppeldoseersysteem ten bate van verlichting van de oxidatieve belasting op potplanten, draagt BIOND bij aan een succesvolle marktintroductie van een eigen innovatie.

BeddAdd

 

BeddAdd

Natuurlijk additief voor beddingmateriaal

Beddingmateriaal in de stal voor melkvee is potentieel -  vooral bij gebruik van mestscheidingsproducten als hoofdbestanddeel - een risico voor het ontstaan van sterk dierschadelijke infecties met o.a. E- Coli, pseudomonas en klebsiella species, welke kunnen leiden tot de dood van dieren en grote verliezen door afkeuring van geproduceerde melk, gevolgd door een grote bedrijfsverstoring doordat in voorkomende gevallen de stallen uitgebreid gereinigd moeten worden voor het herstel van de bacteriële veiligheid.

Het systematisch gebruik van toegelaten antibiotica dan wel chemische ontsmettingsmiddelen is daarbij ongewenst (of zelfs niet toegestaan) wegens verhoging van de kans op de vorming van resistentie en het ontstaan van (accidentele) toxische milieuemissies.

De aanwezigheid naast mogelijke ziekmakende, van ureum en urinezuur in ammoniak omzettende bacteriën verhoogt de emissie druk van het melkveebedrijf.

VOF WaSpp te Minnertsga en BIOND BV te Bolsward hebben een idee voor een systematische interventie met als doel de bacteriële druk laag te houden en selectief pathogenen te onderdrukken, daarbij gebruik makend van periodieke toevoeging van een nader samen te stellen natuurlijk product aan het beddingmateriaal, teneinde bacteriële populaties sterk te onderdrukken zonder bijkomende gevaarlijke milieu-emissies.

Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat door deze toepassing in het ligbed, maar mogelijk ook bij afvoer van het te ontwikkelen product met de urine en mest naar de gierkelder, in beide de vorming van ammoniak uit het mesteiwit in relevante mate verminderd zou kunnen worden.

REST-Rendement POP3 Flevoland

Flevoland POP3 project

REST-Rendement: REmming STofwisseling witlofpennen in bewaring leidt tot Rendementsverbetering witlofteelt en rendabele valorisatie reststromen biomassa

Beschrijving project

Probleem

Het coaten van de wortelpennen in de opslag kan leiden tot zwaardere kroppen met tot 13% meeropbrengst aan verkoopbaar product. Dit wordt in de praktijk uitgetest. Ook wordt onderzocht wat bij verbeterde bewaring de winning van uit reststromen van vezels, inuline en bitterstoffen rendementsverbetering oplevert.

Aanpak

  • In de praktijk testen van een geïntegreerde was en coating inrichting om de stofwisseling te remmen bij de bewaring van witlofpennen
  • Testen van een stofwisseling remmende coating, die is toegelaten als voedselcontact materiaal
  • Ontwikkelen of ophalen van kennis over het zetmeel en suiker gehalte van witlofpennen, invloed van de remmende coating op het gehalte in witlofpennen van zetmeel en suiker, inuline, bitterstoffen en vezels
  • De invloed van bewaring op het gehalte in de geteelde witlofkroppen aan zetmeel en suiker en bitterstoffen

Verwacht resultaat

In een praktijkonderzoek is wordt bevestigd dat coatings de productie van witlofkroppen voor de menselijke consumptie verhoogt. Ook is aangetoond dat benutting van winbare inhoudsstoffen uit reststromen (vezels, inuline en bitterstoffen) meerwaarde oplevert voor de teler.

 

Projectleider:

H.J.Hulshoff - BIOND B.V., Bolsward

Andere partners

De Vries Witlof B.V, Espel

J. en E. De Vries Holding B.V., Emmeloord

 

FYTAATREACTOR

     

     PROJECT De Fytaat Reactor

In dit door SNN gesubsidieerde project in de VIA2018 regeling is een werkend prototype ontwikkeld voor een in-line volcontinu werkende omzetting van fytaat naar fosfaat met behulp van in de natuur voorkomende geïmmobiliseerde fytase enzymen. Beide vormen van fosfor komen voor in dierlijke meststromen en door het fytaat met enzymen in een industriële aanpak om te zetten naar fosfaat, zijn de mineralen uit deze meststromen beter in te zetten voor vervolgtoepassingen als meststof.

Hierdoor kan het mestoverschot van specifiek varkensmest via decentrale verwerking gevaloriseerd worden mogelijk op kleine schaal bij een bestaande locatie, passend bij de mest vraag van dit bedrijf binnen de nieuwe mestwetgeving en circulaire eiwit benadering van de Nationale overheid.

Het betreffende concept maakt gebruik van een roterende reactor met meerdere compartimenten waarin dragermateriaal kan worden gefixeerd. Dit materiaal is voorzien van geïmmobiliseerde enzymen die bij contact met het fytaat uit de vloeistof deze omzetten in bruikbaar fosfaat. De contacttijd en menging van vloeistof en het katalyserende enzym is hoog omdat de middelpunt vliegende kracht de vloeistof steeds opnieuw langs de compartimenten stuurt. Hierdoor kan veel omzetting plaatsvinden.

De innovatie maakt gebruik van een belading- en ontladingssysteem van het dragermateriaal dat ook werkt op basis van rotatie krachten. Voor de noodzakelijke service intervallen is een ingenieus systeem bedacht dat enkel opent bij een negatieve rotatie.

Na een hervul proces kan de reactor direct weer in bedrijf genomen worden zonder dat deze open gemaakt hoeft te worden.

In het lab zijn met deze techniek verschillende tests uitgevoerd.                                            

 

 

CIBEM

 

Sellacq Holland B.V., LYTS B.V. en BIOND B.V. werken samen in :

PROJECT CIBEM - De Circulaire Betonmal

Project VP18SN020 Samenwerkingsverband Noord Nederland regeling VIA2021

In dit project wordt het productieproces van circulair inzetbare vezel-versterkte mallen uit paraffine specifiek voor de betonindustrie ontwikkeld, voor de vervaardiging van grote betonelementen in de burgerlijke en utiliteitsbouw met als doel het niet circulaire gebruik van bekistinghout sterk terug te dringen.

In dit door SNN gesubsidieerde project beogen de deelnemers de volgende resultaten te behalen:

  • Een uitgewerkt energie-efficiënt ontwateringssysteem voor plantaardige vezels voor toevoeging aan paraffine
  • Het kiezen van een hechtstof voor voldoende binding tussen plantaardige vezels en gestold paraffine
  • Het vaststellen van de beste vezel-lengtes om de balans tussen vloei- en giet-baarheid en sterkte van het malmateriaal na stolling optimaal te kiezen
  • Het onderzoeken van de beste methode om het paraffine grasvezel materiaal na toepassing circulair toe te passen: smelten / scheiden / her-mengen of smelten en direct weer toepassen zonder scheidingsstap

 

Uitvoerende deelnemers:

Sellacq Holland B.V. Joure,

LYTS B.V. Langweer

BIOND B.V. Bolsward